Vedeas bedömningsverktyg

Vedea AB är certifierad att använda nedanstående formulär och tester:

  • SHL personlighetsformulär OPQ32
  • SHL 360°-bedömning
  • SHL motivationsformulär MQ
  • SHL färdighets- och kapacitetstester AT
  • SHL personlighetsformulär – kundkontakt CCSQ
  • Thomas International, Thomas Person Profil Analys, TPPA (DISC:en)

Personlighetsformulären vilar på sund vetenskaplig grund, vilket betyder att det finns adekvata svenska normgrupper, god reliabilitet och mycket validitetsdata som bevisar dess effektivitet.

Reliabilitet; tillförlitlighet/noggrannhet hos en mätning. Validitet; mäter det som är avsett att mäta. SHL har även låtit granska sina personlighetsformulär vid Stiftelsen för tillämpad psykologi.

Etiska riktlinjer

Vedea arbetar mycket ödmjukt och respektfullt med dessa verktyg och presenterar aldrig några absoluta sanningar, obehagliga eller bryska utlåtanden, varken för kandidat eller kund. Vedea använder analysverktygen som ett diskussionsunderlag vid intervjutillfället med kandidaten och vid presentationen av kandidaten till kunden.

Nedan en sammanfattning av bedömningsverktygen:

Occupational Personality Questionnaire (OPQ32)

OPQ32 är en yrkesrelaterad personlighetsmodell som mäter de personliga egenskaper som är viktigast i yrkeslivet. OPQ beskriver 32 dimensioner/egenskaper av individers föredragna eller typiska beteende i arbetet. Valideringen sker utifrån en normgrupp bestående av ca. 2 500 svenska chefer och akademiker. Reliabilitet 0,8 och validitet 0,4.

Att förutsäga arbetsprestation
Kombinationen av de 32 egenskaperna i OPQ32-formuläret skapar en profil som är unik för individen. Profilen kan sedan jämföras med de krav som ställs på befattningen.

Passar för:
Framför allt för ledarbefattningar och kvalificerade specialister med akademisk utbildning, men innehållet i OPQ32-modellen tar även upp personlighetsegenskaper som kan vara relevanta för en stor mängd yrkeskategorier. Därmed är OPQ32 väl lämpat för bedömning av personer som antingen har eller kan vara aktuella för en kvalificerad befattning som t ex chefer, projektledare, konsulter, kvalificerad administrativ personal samt säljare.

360°-bedömning

Vedea kan både med och utan OPQ32 utföra 360°-bedömningar. 360°- bedömningar gör det möjligt för individen att bedömas av chefer, kollegor och underställda. 360°-bedömning är mycket användbart för att stödja individuell utveckling för ledare och kan även nyttjas vid teamutveckling och kompetensinventering.

Motivation Questionnaire (MQ)

Motivation är lika viktig för en organisations framgång som dess färdigheter. Genom att förstå vad som driver och engagerar de anställda, kan chefer styra och motivera sin personal på ett bra och effektivt sätt. MQ är ett yrkesrelaterat motivationsformulär som mäter 18 olika dimensioner av en persons motivation och skapar insikt om vilka situationer eller omständigheter som påverkar en vuxen individs arbetsmotivation positivt eller negativt. MQ vilar på en sund vetenskaplig grund. Formuläret ger även information om hur länge och under vilka omständigheter som en persons drivkraft kan bibehållas. Reliabilitet 0,8 och validitet 0,4.

Passar för:
Formuläret är användbart i såväl urvals- som utvecklingssammanhang och passar alla typer av arbetsbefattningar.

Customer Contact Styles Personality Questionnaire (CCSQ)

CCSQ är ett personlighetsformulär framför allt avsett för bedömning av egenskaper och beteenden som anses vara viktiga i serviceyrken. Rapporten ger en sammanfattning av en individs troliga prestation jämfört med de 16 viktigaste egenskaperna inom kundservice och försäljning. Formuläret hjälper företag och organisationer med att exempelvis förbättra personalens försäljningsprestationer.

Passar för:
Formuläret  är lämpligt att användas vid rekrytering till call centers, detaljhandel, försäljning, kundservice/support och interna servicefunktioner.

Access Ability (AT)

Färdighetstester – Access Ability – utvärderar på ett snabbt och tillförlitligt sätt förmågor som är viktiga inom många arbeten. Deras värde som tillförlitliga urvalsinstrument har påvisats i en mängd validitetsstudier. SHLs färdighetstester finns i olika versioner anpassade för olika nivåer och kategorier av befattningar. Varje test är utformat för att bedöma en specifik färdighet med en given svårighetsgrad. Inom varje färdighetsområde mäter testerna förmågan att förstå, bearbeta och utvärdera. De vanligaste förekommande är verbalt, muntligt och induktivt färdighetstest. Reliabilitet 0,91 och validitet 0,45.

Passar för:
SHLs arbetspsykologiska tester finns i olika versioner anpassade för olika nivåer och kategorier av befattningar. Kontinuerlig forskning och utveckling gör att formulären ständigt är aktuella och anpassas till utvecklingen i arbetslivet.

Vad mäter färdighetstesterna?

Numerisk förmåga
Det numeriska testet är utformat för att mäta kandidatens förmåga att fatta rätt beslut eller dra rätt slutsatser från numeriska eller statistiska data. De data som används och uppgifterna i sig är relevanta i affärssammanhang. Tonvikten ligger mer på att förstå och utvärdera data än att göra uträkningar. Personer som presterar bra i testet brukar besitta en god förmåga att förstå numeriska data och tolka matematisk information på ett korrekt sätt.

Verbal förmåga
Det verbala testet är utformat för att mäta kandidatens förmåga att utvärdera logiken i olika sorters skriftliga argument.Informationen är relevant i affärssammanhang. Tonvikten ligger mer på att förstå, använda och utvärdera verbal information än språkanvändning, stavning och grammatik. Personer som presterar bra i testet besitter en god förmåga att förstå och tolka skriven information.

Induktiv förmåga
Det induktiva testet är utformat för att mäta kandidatens förmåga att dra slutsatser och förstå förhållandet mellan olika begrepp, oberoende av tidigare kunskaper. Personer som presterar bra i testet besitter en god förmåga att tänka både begreppsmässigt och analytiskt.

Thomas  Person Profil Analys (TPPA)

ThomasSystmet är ett verktyg som används i värderingen av en persons starka sidor sett i relation till det arbete personen skall utföra. Systemet kommer från Dr William Moulton Marston, USA, som förutsatte att man kan påvisa fyra grundegenskaper hos människan – Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance). Dessa fyra egenskaper ger oss DISA- eller DISC-modellen. Reliabilitet 0,78-0,52 och kriterievaliditet D=0,39, I=0,25, S=0,44, C=0,24

Passar för:
Systemet lämpar sig vid ledarutveckling, gruppsammansättning, teamutveckling, medarbetarsamtal och konfliktlösning , men fungerar även i rekryteringsprocesser för att visa på individens styrkor och svagheter inom de fyra grundegenskaperna.

Kontakta Vedea för offert/mer information – info@vedea.se